นายกเอกซ์ เมธี สุทัศน์ รับพร้อมจัด ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์กลางมิ.ย.นี้

นายกเอกซ์

นายกเอกซ์ สมาคม กีฬา กอล์ฟอา ชีพแห่ง ประเทศไทย ออกมา เผยว่า พร้อมที่ จะจัด การแข่ง ขันกอล์ฟอาชีพ นายกเอกซ์

นายกเอกซ์ ไทยแลนด์ พีจีเอ ทัวร์ ในช่วงกลางเดือน มิ.ย.นี้ หากมี ไฟเขียว จากรัฐ

บาลให้ เปิดมี การแข่ง ขันได้ หลังเข้า พบกับ กกท. และ อาชีพ เมื่อสัป ดาห์ที่ ผ่านมา การหา

รือกับ แห่งประ เทศไทย และ เพื่อขอ อนุมัติ การเยียว ยาให้ กับบรร ดานัก อาชีพ พร้อมกับ หารือ เกี่ยวกับ แนวทาง ของสมา คม พร้อมกับ ตัวแทน สมาคม อื่นๆ กอล์ฟยูเอสจีเอ

ก่อนที่ จะเสนอ แผนร่าง ในการ ขออนุมัติ การแข่ง ขัน พร้อมกับ แนวทาง ในการ ป้องกัน

ไวรัส โควิด-19 ภายหลัง จากทุก กิจกรรม เกี่ยวกับ ต้องหยุด ตัวลง ชั่วคราว ตามมติ

ของ ศบค. (ศูนย์บริ หารสถาน การณ์การ แพร่ระ บาดของ โรคติด เชื้อไว รัส โควิด-19)

เผยว่า “ทางเรา ได้เข้า พบกับ ตัวแทน จาก กกท. และ อาชีพ เพื่อถก กันถึง ทางออก

นายกเอกซ์

สำหรับ วงการ โดยเฉพาะ เรื่องสนาม แข่งขัน, สนามไดร์ฟ,

การเยียวยา และตลอด จนถึง แข่งขัน ซึ่งทุก ฝ่ายมอง ว่ากีฬา เป็นกี ฬาที่ ไม่ใช่ กีฬา ที่ต้อง สัมผัส กันอยู่แล้ว อีกทั้ง ยังสา มารถ จัดการ ให้อยู่ ในขอบ เขตที่ กำหนด ได้”

“ทางเรา ได้นำ เสนอแนว ทางใน แข่งขัน ให้กับทาง กกท. และ นำไปให้ ศบค. ได้พิ จารณา ถึงความ เป็นได้ ในการจัด แข่งขัน ซึ่งหาก ไม่มี อุปสรรค อะไร เชื่อว่าสมา คม

น่า จะได้ กลับมา จัดแมตช์ ขันที่ เหลืออยู่ ในราว ๆ กลางเดือน มิ.ย.นี้ ซึ่งจะ แข่งยาว ไปจน ถึง ก.ย.นี้” “ทั้งนี้ การ แข่งขัน อาจจะ ไม่ใช่ รูปแบบ เดิม ซึ่งอาจ จะมี การตัดทอน และมี การกระ

จายเงิน รางวัล ให้ทั่ว ถึงมากที่สุด ทั้งนี้ ก็เพื่อ ลดงบ ประมาณ ในการจัด และเป็น การกระ จายราย ได้ให้ กับนัก ซึ่งเสมือนเป็นการเยียวยาไปในตัวด้วย พร้อมทั้งยังแนบมา ข่าวกอล์ฟ

ด้วยมาตราการในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัส โควิด-19 ที่เราจะยื่นให้กับทาง ศบค. นำไปพิจารณาเพื่อนำไปปฏิบัติจริงด้วย”  ยังกล่าวต่อว่า “เรามองว่าความปลอดภัยของนัก และผู้เกี่ยวข้องต่างๆมีความสำคัญ และหวัง

ว่าด้วยแนวโน้มที่ดีขึ้นเช่นนี้กีฬา น่าจะกลับมาสร้างสีสันให้กับวง การกี ฬาอีกครั้ง และขอให้ทุกคนพยายามทำตามข้อปฏิบัติต่างๆที่ออกมาอย่างเคร่งครัด เพื่อความไม่ประมาท และเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับกีฬาชนิดอื่นด้วย”