กอล์ฟเชิงท่องเที่ยว ททท.จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬากอล์ฟกลุ่มชาวต่างชาติ

กอล์ฟเชิงท่องเที่ยว

กอล์ฟเชิงท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยว

กอล์ฟเชิงท่องเที่ยว งานนี้ได้รับ เกียรติจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการก ระทรวงการท่อง เที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงาน
พิธีเปิดตัวโครงการ โดยวางแผนการดำเนิน งานเพื่อส่งเสริม การเดินทางของกลุ่ม ที่มีความสนใจ ในกีฬากอล์ฟ โดยได้กำหนดจัดกิจกรรม 2
กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นและมั่นใจ และกระชับความ สัมพันธ์อันดี

ระหว่างกันการ ท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟ กลุ่มชาวต่างชาติ ที่พำนักอยู่ในประ
เทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อ มั่นการท่องเที่ยว ของประเทศไทยใน กลุ่มนักท่องเที่ยว ศักยภาพสูง ผ่านโครงการ โดยจัดงานเปิดตัว โครง
การพร้อมเชิญ คณะทูตานุทูต และหอการค้า ของประเทศต่างๆ

กอล์ฟเชิงท่องเที่ยว

เข้าร่วมกิจกรรมกอล์ฟ เชื่อมความสัมพันธ์ กับผู้บริหารของกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา ณ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี
นายพิพัฒน์ เผยว่า “ที่ผ่านมาประเทศไทย และทั่วโลก เผชิญวิกฤตจาก ไวรัส โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อ อุตสาหกรรมท่อง เที่ยวโดยตรง
ทำให้เกิดการชะงัก ของระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้ รัฐบาลจึงได้เร่ง สร้างความเชื่อมั่นด้วย มาตรการทาง สาธารณสุขต่างๆ ดูบอลสด

ควบคู่กับการเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจ โดยได้ดำเนินโครงการ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือ ของกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในอุต สาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อสร้างการรับรู้ถึงมาตรฐาน ความปลอดภัยด้าน สุขอนามัย และการสร้าง
ความมั่นใจว่า ประเทศไทยปลอดภัย พร้อมต้อนรับนัก ท่องเที่ยวเดิน ทางกลับมา สัมผัสประสบการณ์ การท่องเที่ยว ในประเทศไทย

โดยปัจจุบันผู้ประกอบ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และกิจการที่เกี่ยว ข้องจำนวนมาก ที่ได้ผ่านมาตรฐาน

นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อ สารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) กล่าวว่า “จากการทำงานอย่างหนัก
ของรัฐบาล บุคลากรการแพทย์ และความร่วมมือ ของประชาชนชาวไทย ในการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของ โควิด-19 จน
สามารถผ่อน คลายมาตรการต่างๆ ตามลำดับ ทั้งนี้ ตลอดระยะ เวลาที่ผ่านมา ททท. กอล์ฟเชิงท่องเที่ยว

ได้มุ่นเน้นในการสื่อ สารไปยังนักท่องเที่ยว ต่างชาติและกลุ่ม เพื่อให้ประเทศไทยยังคง เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่อยู่ในใจเสมอ รวมทั้ง สื่อ
สารเพื่อสร้างการรับรู้ถึง สถานการณ์การท่องเที่ยว ในประเทศไทยและมาตรฐาน ด้านสาธารณสุขของไทย ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ผ่าน
ทางกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมเดินทาง ท่องเที่ยวสัมผัส “ปอดกรุงเทพฯ” และวิถีท่องเที่ยวชุมชน

ณ คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ชูจุดขายท่อง เที่ยววิถีไทย วิถีธรรมชาติ ใกล้กรุงฯ กิจกรรมส่งเสริมการขาย
ณ ควอเทียร์ แกลอรี ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ กิจกรรมเดินทางท่องเที่ยวชม วิถีชีวิตที่สงบเรียบง่าย ของเชียงคานและเสน่ห์ ของจังหวัด
เลย และกิจกรรมเดินทาง ท่องเที่ยวล่องเรือไฟฟ้า คลองดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี กอล์ฟเชิงท่องเที่ยว

เพื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังให้ความ สำคัญกับกลุ่มชาวต่าง ชาติที่พำนักอยู่ ในประเทศไทย หรือกลุ่ม ซึ่งถือเป็นนัก
ท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพสูง จึงได้มอบหมายให้ หน่วยงานในสังกัด อาทิ กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย และ องค์การบริหารการ พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) บูรณาการ

กอล์ฟเชิงท่องเที่ยว

การทำงานเพื่อร่วม สร้างความเชื่อมั่นและ กระตุ้นการท่องเที่ยวในกลุ่ม ดังกล่าวสำหรับกิจกรรม จัดขึ้น ณ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ คลับ
จ.ปทุมธานี โดยการเชิญคณะทูตานุทูต และหอการค้าของ ประเทศต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมกอล์ฟเชื่อม ความสัมพันธ์กับ ผู้บริหารของ
กระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมชี้แจงถึงสถานการณ์โควิด-19 และนโยบายการรับมือ ของประเทศไทยในปัจจุบัน

รวมถึงแนวทางของ รัฐบาลไทยในการ ดูแลชาวต่างชาติที่อาศัย อยู่ในประเทศไทย และการสร้างความมั่นใจ ต่อชาวต่างชาติถึงความ
ปลอดภัยในการทำ กิจกรรมกอล์ฟและ ท่องเที่ยวในเมืองไทย ที่มีมาตรฐานสุขอนามัย รองรับ โดยได้รับเกียรติ จากนายพิพัฒน์
รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี จูเนียร์สวิงเยาวชน | ข่าวกอล์ฟ